สินเชื่อบ้านสวัสดิการ/รายย่อย 2561

สินเชื่อบ้านสวัสดิการ/รายย่อย 2561

 

 

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่

(1)เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร  หรือห้องชุด
(2)เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3)เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
(4) เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.
(5)เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
(6)เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(7)เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
(8)เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ (1) และ (5) เท่านั้น

กรณีกู้เพิ่ม

เพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

 

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

  • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

  • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

 

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้
ค่าธรรมเนียมอื่นให้เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

 

 

ที่มา : www.ghbank.co.th