โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อน

 • ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

 

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

 

 

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ผู้กู้ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้

 • วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
  • ค่าประเมินราคาหลักประกัน (ตามวงเงินกู้)
  • ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)
  • ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)
 • วงเงินกู้ต่อรายมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
  • ค่าประเมินราคาหลักประกัน (ตามวงเงินกู้)
  • ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)
  • ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (0.5% ของวงเงินจำนอง)

 

ที่มา : www.ghbank.co.th